Gode biler - gode priser

Information
.
Forsiden
Hvem er vi?
Hvor bor vi?
Kontakt os
Pavabehandling
Lejebetingelser
Links
.
Biler og priser
.
Personbiler
Kassevogne
Priser
Gode råd
Kommende tilbud
.
:: Lejebetingelser

Forsikring

Udlejeren har i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Udlejeren er ikke pligtig til at tegne kaskoforsikring, men undladelse heraf medfører, at lejeren i såfald har samme retsstilling overfor udlejeren (ejeren) som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet. Der kan mellem udlejeren og lejeren træffes aftale om, at lejeren skal skadesløsholde udlejeren (selvrisiko) for et beløb på indtil kr. 5.000,00 på ansvars- og kr. 5.000,00 på kaskoskade. Aftaler herom skal fremgå af kontrakten med angivelse af betalingen og omfanget af den forpligtelse som lejeren påtager sig. Herudover er lejeren dog erstatningspligtig i fuldt omfang for alle skader, der opstår under lejemålet, hvis skaderne fremkommer under sådanne omstændigheder, at lejeren efter sædvanlig gældende erstatningsregler har pådraget sig et yderligere ansvar ved sin adfærd eller hvis de aftalte betingelser i lejeforholdet ikke overholdes.
Såfremt der måtte opstå skade, skal lejeren omgående give meddelelse herom til udlejeren. Optages der i anledning af skaden ikke politirapport, er lejeren pligtig til at fremskaffe fyldestgørende oplysninger til udlejeren og eventuelle andre implicerede.

Lejemålet

Lejemålet omfatter kun det anførte tidsrum, og kontraktsforholdet udløber ved det der anførte tidspunkt, således at lejeren er forpligtet til at aflevere vognen til udlejeren til aftalt tid, med mindre der inden tidsfristens udløb er truffet skriftlig aftale med udlejeren om lejemålets mulige forlængelse. Undladelse af at aflevere vognen til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Lejeren vil blive indberettet til Danske Biludlejeres advarselsregister.
Lejeren hæfter for det tab, der påføres udlejeren direkte eller indirekte ved at udlejeren ikke kan disponere over vognen til aftalt tid, opgjort efter sædvanlig gældende erstatningsprincipper og regler indenfor kontraktforhold i tilfælde af misligholdelse. Lejeren hæfter specielt for bøder og parkeringsafgifter.
Tilgodehavender, som udlejeren måtte få hos lejeren som følge af ikke rettidig aflevering af vognen eller i øvrigt på anden måde, skal forrentes af lejeren med en rente svarende til den i henhold til renteloven gældende morarente.
Kun ved særlig påtegning på kontrakten må vognen føres udenfor landets grænser.
Lejemålet omfatter kun lejeren eller personer, der er godkendt af udlejeren og påført kontrakten. Såvel lejer som eventuelle medførere skal have gyldigt førerbevis, som er mindst 12 måneder gammelt. Aldersgrænse 20 år.
Uanset om lejeaftalen måtte angive en anden person, firma og/eller selskab, som den der skal betale lejen, forsikring m.v. hæfter den eller de på lejeaftalen opførte førere, solidarisk og direkte for ethvert krav udlejeren måtte have i henhold til lejeaftalen.

Vognens anvendelse og pasning

Lejeren må ikke benytte vognen til ulovlige transporter, herunder smugling m.v. og ej heller til slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelse, der på nogen måde kan belaste vognen udover det normale og sædvanlige. Vognen må ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter, der vil kunne beskadige vognen indvendig eller udvendig. Vognen må ikke fremlejes uden efter særlig skriftlig aftale. Vognen må ikke benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer med mindre kunden har myndighedernes tilladelse til dette. Udlejer forbeholder sig ret til at indhente alle tilgængelige oplysninger om vognens anvendelse og færden.
Lejeren skal ved lejemålets begyndelse påse, at køretøjet er i lovlig stand, og lejeren er ansvarlig for vognens lovlige stand, og vognens pasning under lejemålet. I tilfælde af motorstop eller skade, må lejeren ikke lade foretage reparation eller slæbning uden udlejerens samtykke. Foretager lejeren noget sådant uden udlejerens samtykke, sker det på lejerens egen regning og risiko.

Reservation/Afbestilling

Har De reserveret en vogn hos os garanterer vi, at vognen ikke udlejes til andre. Vi overbooker ikke! Er den vogn De har bestilt ikke tilstede på grund af teknisk skade, eller at den forrige kunde ikke har afleveret bilen rettidigt, vil De blive opgraderet til en større bil, hvis muligt, ellers vil vi forsøge at skaffe en lignende bil hos en af vore kollegaer. Har De reserveret en bil hos os og ønsker at afbestille denne senere end 7 dage før lejemålet, koster dette en dags leje. Lejer vi bilen ud til en anden kunde, vil afbestillingen ikke koste Dem noget.

Ansvarsbegrænsning

Udlejeren kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren måtte pådrage sig som følge af motorstop eller anden skade på vognen eller i øvrigt hvor vognens anvendelse helt eller delvist reduceres.
Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i vognen, før eller under udlejningsperiode i henhold til denne kontrakt, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren. Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skader, ligesom lejeren skal forsvare udlejerens interesser og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

Glemte sager i vognen erstattes ikke!

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Hurtigt valg

Nyt tilbud

Læs mere - klik her
Fanø Biludlejning | Stig Elm Møller | Mådevej 80 | 6705 Esbjerg Ø | ' 7512 5400 / 2465 4890 | sem@fanoebiler.dk